องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก